Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Kodeks etyki pracowników Integral Solutions

Zasady i wartości, którymi kierują się pracownicy

Kodeks etyki pracowników Integral Solutions

Kodeks etyki określa zasady i wartości, którymi kierują się pracownicy Integral Solutions, aby zapewnić rzetelność, profesjonalizm oraz zdobyć zaufanie klientów i partnerów.

Zasady Ogólne

 1. Praworządność i bezstronność
  Działania pracowników są zgodne z przepisami prawa, uczciwe i bezstronne.
 2. Uprzejmość i życzliwość
  Pracownicy zachowują się uprzejmie w kontaktach z klientami, współpracownikami i partnerami.
 3. Dbałość o dobre imię
  Pracownicy dbają o dobre imię firmy oraz swoje własne.

Relacje w Pracy

 1. Równość i szacunek
  Pracownicy traktują się sprawiedliwie i z szacunkiem, bez względu na różnice takie jak płeć, orientacja seksualna, wiek, wyznanie, sprawność fizyczną, zajmowane stanowisko czy staż pracy.
 2. Wolność wyznania i poglądów
  Pracownicy przestrzegają zasady wolności wyznania i wyrażania poglądów.
 3. Eliminacja dyskryminacji i mobbingu
  Pracownicy eliminują wszelkie formy dyskryminacji, mobbingu, molestowania czy naruszania nietykalności cielesnej.

Wykonywanie Zadań

 1. Dążenie do najlepszych rezultatów
  Pracownicy realizują swoje obowiązki, dążąc do jak najlepszych wyników.
 2. Współpraca i odpowiedzialność
  Pracownicy współpracują i biorą odpowiedzialność za swoje zadania.
 3. Tajemnica służbowa
  Pracownicy zachowują w tajemnicy informacje uzyskane w toku pracy.

Konflikt Interesów

 1. Unikanie konfliktów interesów
  Pracownicy unikają sytuacji mogących prowadzić do konfliktu interesów.
 2. Unikanie korupcji
  Pracownicy nie przyjmują żadnych korzyści materialnych lub osobistych, które mogłyby wpłynąć na ich bezstronność i obiektywność, w tym wszelkich form korupcji, łapówek i gratyfikacji od klientów, dostawców lub partnerów biznesowych.

Odpowiedzialność Społeczna i Środowiskowa

 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu
  Integral Solutions angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnych i przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju.
 2. Ochrona środowiska
  Pracownicy dbają o minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez zrównoważone praktyki.

Dążenie do Doskonałości

 1. Stałe doskonalenie
  Pracownicy zobowiązani są do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności.
 2. Innowacyjność i rozwój
  Firma wspiera innowacje i rozwój technologiczny, dążąc do poprawy jakości swoich usług i produktów

Zakończenie

Pracownicy są zobowiązani przestrzegać postanowień Kodeksu i kierować się jego zasadami.


 

Zacznij już teraz

Porozmawiaj z ekspertem