Informacje o Administratorach danych osobowych, przesłankach przetwarzania i prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane przez Integral Solution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

W celu realizacji obowiązków informacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), przekazujemy Państwu następujące informacje:
Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator danych osobowych) jest Integral Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171717, NIP: 5272415083, REGON: 01554928.
Administrator danych osobowych otrzymali Pana/Pani (dalej: Uczestnika) dane osobowe w związku z państwa zgłoszeniem się do pobrania bezpłatnych materiałów edukcayjnych Ebook oraz zawartą w związku z tym umową na świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej: Umowa).

 

Zasady administrowania:
Administrator zobowiązany jest do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnej z art. 13 i art. 14 RODO oraz zobowiązany jest do realizacji obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO. Administrator odpowiedzialny jest za umożliwienie osobie, której dane osobowe są przetwarzane, realizację jej praw.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem iod@integralsolutions.pl

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko Uczestnika), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane określające pozycje zawodową (Organizacja, w której aktualnie pracuje Uczestnik, stanowisko Uczestnika);

Cele przetwarzania danych osobowych:
a) dostarczenie bezpłatnych materiałow edukacyjnych ebook art. 6 ust 1 lit. b, „RODO”);
b) wewnętrzne cele administracyjne Administratora danych osobowych, w tym statystyki i raportowanie wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) do celów marketingowych, w szczególności informowania Uczestnika o innych projektach Administratora, jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na taką formę przetwarzania jego danych (art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”).

 

Odbiorcy danych osobowych:
Spółki powiązane z Administratorami w rozumieniu art. 4 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych, podmioty z którymi Administratorzy danych osobowych ma zawarte umowy na obsługę księgową, kadrową, marketingową, prawną lub consultingową. 

 

Okres przetwarzania danych osobowych:
Przez okres trwania Umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub jest to uzasadnione celami, o których mowa powyżej.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

  • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. 
  • Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Uczestnika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 
  • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 
  • Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo do cofnięcia zgody poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia lub realizacji Umowy (w tym w szczególności uczestnictwa w Webinarium). W zakresie, w jakim wykorzystanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Umowy, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować koniecznością rozwiązania Umowy.
  • Administratorzy nie zamierzają przekazywać danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Administratorzy nie podejmują decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Uczestników.

 

 


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

więcej