Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Polityka prywatności – kariera

 1. Administratorem danych osobowych jest Integral Solutions z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35.

 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: rekrutacja@integralsolutions.pl, telefonicznie pod numerem (22) 828-33-05 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

  a. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

  b. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

  c. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, takim jak np. kancelaria prawna czy firma świadcząca usługi HR.

 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 2 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych i zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb udziału w rekrutacji. Zgłoszenie żądania usunięcia danych lub cofniecie zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych.