Informacje o Administratorach danych osobowych, przesłankach przetwarzania i prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane przez Integral Solution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

W celu realizacji obowiązków informacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), przekazujemy Państwu następujące informacje:


Administratorem danych osobowych jest Integral Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171717, NIP: 5272415083, REGON: 015549289 

 

Administrator danych osobowych otrzymał Pana/Pani (dalej: Uczestnika) dane osobowe w związku z państwa zgłoszeniem się do udziału w konferencji oraz zawartą w związku z tym umową na świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej: Umowa).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych u Administratora danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@integralsolutions.pl  

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko Uczestnika), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane określające pozycje zawodową (Organizacja, w której aktualnie pracuje Uczestnik, stanowisko Uczestnika);

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

a) przygotowanie i dostarczenie usługi, której dotyczy umowa (art. 6 ust 1 lit. b, „RODO”);
b) udokumentowanie zawartej umowy i jej rozliczenie (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrzne cele administracyjne Administratora danych osobowych, w tym statystyki i raportowanie wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) zabezpieczenie informacji dla celów dowodowych, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) do celów marketingowych, w szczególności informowania Uczestnika o innych wspólnych projektach Administratora, jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na taką formę przetwarzania jego danych (art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”);
f) informowanie Uczestników przez .Administratora o realizowanych usługach i możliwościach współpracy w ramach projektów biznesowych, jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na taką formę przetwarzania jego danych (art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”)..

 

Odbiorcy danych osobowych:
Spółki powiązane z Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych, podmioty z którymi Administrator danych osobowych ma zawarte umowy na obsługę księgową, kadrową, marketingową, prawną lub consultingową. 

 

Okres przetwarzania danych osobowych:
Przez okres trwania Umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub jest to uzasadnione celami, o których mowa powyżej.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

  • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. 
  • Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Uczestnika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 
  • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 
  • Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo do cofnięcia zgody poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia lub realizacji Umowy. W zakresie, w jakim wykorzystanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Umowy, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować koniecznością rozwiązania Umowy.
  • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Uczestników.

 


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

więcej