Informacje o Administratorach danych osobowych, przesłankach przetwarzania i prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane przez Integral Solution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Microsoft sp. z o.o. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

W celu realizacji obowiązków informacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), przekazujemy Państwu następujące informacje:
Administratorem danych osobowych (dalej: Administator danych osobowych) jest Integral Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171717, NIP: 5272415083, REGON: 015549289.
Administrator danych osobowych otrzymał Pana/Pani (dalej: Uczestnika) dane osobowe w związku z państwa zgłoszeniem się do udziału w Webinarium oraz zawartą w związku z tym umową na świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej: Umowa) lub pobraniem ebooka ze strony internetowej lub profilu social media.

 

Zasady Administrowania:
Administrator w zakresie, w jakim przetwarza dane osobowe zobowiązany jest do realizacji obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO oraz odpowiedzialny jest za umożliwienie osobie, której dane osobowe są przetwarzane, realizację jej praw.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem iod@integralsolutions.pl 

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko Uczestnika), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) , dane określające pozycje zawodową (Organizacja, w której aktualnie pracuje Uczestnik, stanowisko Uczestnika);

Cele przetwarzania danych osobowych:
a) organizacja i przeprowadzenie wydarzenia (art. 6 ust 1 lit. b, „RODO”);
b) udokumentowanie zawartej umowy i jej rozliczenie  (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrzne cele administracyjne Administratora danych osobowych, w tym statystyki i raportowanie wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) zabezpieczenie informacji dla celów dowodowych, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) do celów marketingowych, w szczególności informowania Uczestnika o innych wspólnych projektach Administratorów, jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na taką formę przetwarzania jego danych (art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”).

 

 

Okres przetwarzania danych osobowych:
Przez okres trwania Umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub jest to uzasadnione celami, o których mowa powyżej.


Prawa osoby, której dane dotyczą:
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. 


Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Uczestnika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

 

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo do cofnięcia zgody poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia lub realizacji Umowy (w tym w szczególności uczestnictwa w wydarzeniu). W zakresie, w jakim wykorzystanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Umowy, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować koniecznością rozwiązania Umowy.

 

Administratorzy nie zamierzają przekazywać danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Administratorzy nie podejmują decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Uczestników.


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

więcej