REGULAMIN KONFERENCJI INTEGRAL SOLUTIONS

 

I. Podstawowe informacje o Konferencji:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w wydarzeniu Integral Solutions (zwanym dalej „Konferencją”)

 2. Data i lokalizacja wydarzenia jest podana na stronie wydarzenia

 3. Organizatorem Konferencji jest Integral Solutions Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wspólnej 35/1 w Warszawie, NIP: 5272415083, KRS: 0000171717 (zwana dalej: „Organizatorem”), który buduje wydarzenie przy współudziale Partnerów.

 

II. Zasady uczestnictwa i warunki płatności

 1. Uczestnikami Konferencji są goście zaproszeni przez Organizatora i Partnerów przy akceptacji Organizatora.

 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji dla uczestników nie będących zaproszonymi przez Organizatora lub Partnerów może zostać dokonane wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, który będzie dostępny na stronie internetowej wydarzenia.

 3. Dokonanie rejestracji nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w wydarzeniu. Każdy Uczestnik konferencji otrzyma drogą e-mail zaświadczenie uczestnictwa Konferencji.

 4. Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona.

 5. W dniu rozpoczęcia Konferencji konieczne jest okazanie dowodu osobistego celem weryfikacji uczestnika. Uczestnik otrzyma identyfikator umożliwiający udział w  Konferencji.

 6. Udział w wydarzeniu dla Uczestników jest bezpłatny.

 

III. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator deklaruje, że dołoży ze swojej strony wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej wydarzenia.

 2. Organizator ustala plan konferencji, jednakże dla zapewnienia jak najwyższej jej jakości zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, w zakresie prelegentów, czasu wystąpień, ich tematyki oraz kolejności.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika lub Partnera, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

 

IV. Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno- technicznych przedstawicieli Organizatora oraz obiektu gdzie odbywa sie konferencja.

 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Integral Solutions Sp. z o.o.

 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu:
  - przeprowadzenia Konferencji,
  - rejestracji uczestników,
  - stworzenia listy uczestników,
  - ewentualnego dochodzenia roszczeń opłaty za Konferencję lub innych.

 3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników.

 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystanie z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji.

 6. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Partnerów, Prelegentów i Prowadzących w  materiałach informacyjnych i promocyjnych.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sad właściwy dla siedziby Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019r.

 

 

 


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

więcej