Dlaczego wdrożenie Data Governance jest tak ważne?

Poznaj korzyści skutecznego zarządzania danymi w organizacji

25.04.2023
Wdrożenie procesów Data Governance & Compliance jest kluczowe dla organizacji, aby zminimalizować ryzyko naruszenia prywatności lub bezpieczeństwa danych oraz zapewnić poprawną ich jakość i skuteczność w wykorzystaniu.

25.04.2023

Procesy Data Governance & Compliance – dlaczego warto wdrożyć je w organizacji?

Data Governance & Compliance to proces zarządzania danymi w organizacji, który ma na celu zapewnienie, że dane są przetwarzane zgodnie z określonymi wymaganiami i standardami.

Data Governance to kompleksowe podejście do zarządzania danymi, które obejmuje ustalenie polityk i procedur dotyczących zbierania, przechowywania, przetwarzania, udostępniania i usuwania danych w sposób zgodny z prawem oraz zgodny z celami biznesowymi organizacji. W ramach Data Governance określa się także kwestie takie jak bezpieczeństwo danych, jakość danych oraz odpowiedzialność za dane w organizacji. Compliance natomiast to zapewnienie zgodności działań organizacji z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami branżowymi. W kontekście danych, Compliance dotyczy zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, takimi jak RODO, a także z zasadami etycznymi i zasadami dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie ochrony danych, minimalizację ryzyka naruszenia prywatności lub bezpieczeństwa danych, a także zapewnienie transparentnego i etycznego przetwarzania danych w organizacji.

Oto kilka dobrych praktyk związanych z Data Governance & Compliance:

  • Ustalanie polityk i procedur dotyczących zbierania, przechowywania, przetwarzania, udostępniania i usuwania danych. Wszystkie te działania powinny być zgodne z przepisami prawnymi i standardami branżowymi oraz z celami biznesowymi organizacji.
  • Przeprowadzanie regularnych audytów, aby sprawdzić, czy dane są przetwarzane zgodnie z politykami i procedurami oraz z przepisami prawnymi i standardami branżowymi.
  • Ustalanie odpowiedzialności za dane w organizacji. Każdy pracownik powinien wiedzieć, jakie są jego obowiązki w zakresie ochrony danych i kto jest odpowiedzialny za dane w organizacji.
  • Ochrona danych osobowych. Dostęp do danych powinien być ograniczony tylko do osób, które potrzebują ich do wykonywania swoich zadań, a dane osobowe powinny być przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniony cel biznesowy i wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.
  • Wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa danych. W tym celu należy stosować m.in. szyfrowanie danych, weryfikację tożsamości użytkowników, tworzenie kopii zapasowych i zarządzanie ryzykiem.
  • Dostosowanie polityk i procedur do zmieniających się przepisów i standardów branżowych. Wszelkie zmiany powinny być wprowadzane w organizacji wraz z edukacją pracowników w zakresie nowych wymagań.
  • Świadomość w zakresie ochrony danych. Każdy pracownik powinien być świadomy znaczenia ochrony danych i powinien otrzymać szkolenie w zakresie ochrony danych oraz w zakresie zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych, takich jak naruszenie bezpieczeństwa danych.
  • Regularna analiza danych w celu zapewnienia ich jakości. Dane powinny być regularnie sprawdzane pod kątem ich poprawności, kompletności i aktualności.
  • Wdrażanie systemów raportowania, aby umożliwić łatwe sprawdzenie, czy dane są przetwarzane zgodnie z politykami i procedurami oraz z przepisami prawnymi i standardami branżowymi.

Korzyści wdrożenia Data Governance & Compliance

Wdrożenie Data Governance & Compliance przynosi organizacjom wiele korzyści. Po pierwsze, zwiększa zaufanie klientów poprzez poprawę bezpieczeństwa i poufności danych. Po drugie, minimalizuje ryzyko naruszenia prywatności danych, co może prowadzić do kosztownych konsekwencji finansowych i reputacyjnych. Dzięki temu, organizacje są w stanie skuteczniej zarządzać danymi, co przekłada się na większą wydajność i osiągnięcie celów biznesowych.

Wdrożenie Data Governance & Compliance pomaga również w minimalizacji kosztów związanych z zarządzaniem danymi oraz ułatwia organizacjom wypełnianie przepisów prawnych dotyczących zarządzania danymi, co minimalizuje ryzyko kar finansowych. Wreszcie, poprawa bezpieczeństwa i poufności danych oraz przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności danych przyczynia się do poprawy wizerunku organizacji wśród klientów i partnerów biznesowych

Data Governance & Compliance to nie pojedynczy projekt, ale stale rozwijany model zarządzania danymi, procesami oraz technologiami. To systemy dla biznesu do kompleksowego zarzadzania danymi oraz powiązanymi z nimi procesami i zasobami, zarówno osobowymi, jak i technologicznymi, których celem jest poprawa jakości i wiarygodności danych. Data Governance & Compliance obejmują swoim zasięgiem powstanie danych, ich przetwarzanie oraz wykorzystanie w całej firmie, dlatego tak ważna jest współpraca IT z całą firmą. Wdrożenie tych procesów jest kluczowe dla organizacji, aby zminimalizować ryzyko naruszenia prywatności lub bezpieczeństwa danych oraz zapewnić poprawną ich jakość i skuteczność w wykorzystaniu.

Dlaczego Informatica?

Informatica to lider w dziedzinie zarządzania danymi i oprogramowania integracyjnego. Oferuje kompleksowe rozwiązanie Data Governance & Compliance, które pozwala na zarządzanie danymi w jednym miejscu. Platforma umożliwia kontrolowanie dostępu do danych, audytowanie działań związanych z danymi oraz tworzenie i wdrażanie polityk zarządzania danymi. Rozwiązanie to jest skalowalne i może być dostosowane do potrzeb organizacji o różnym rozmiarze i strukturze. Informatica oferuje narzędzia do szyfrowania i zabezpieczania danych, a także zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych. Zapewnia także profesjonalne wsparcie techniczne dla swoich klientów, a także oferuje szkolenia i certyfikacje dla użytkowników swojego oprogramowania.

Warto również zauważyć, że rozwiązanie Informatica jest rekomendowane przez wielu ekspertów i ma pozytywne opinie użytkowników. Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu: biuro@intergalsolutions.pl.

CZYTAJ DALEJ NASZ BLOG